flickr_wesley-fryer.png
Sosiaalinen media on laaja toimintatapojen ja palvelujen joukko. Niinpä myös oppijoiden ja opettajien tavoitteet ja syyt sosiaalisen median käyttöön ovat hyvin moninaiset. Sosiaalista mediaa hyödynnetään oppimisessa mm.
  • tietolähteenä (esimerkiksi yhteisölliset tietokannat kuten wikit)
  • opiskeluvälineenä (blogit oppimispäiväkirjoina, ryhmätyötekstien kirjoitus ym.)
  • tiedonrakentelun apuna (yhteisölliset tekstit, käsitekartat, tietojen yhdistäminen eli mash-up)


Yhteisöllistä oppimista yhteisöllisessä mediassa

Sosiaalinen media on pohjimmiltaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Samaan aikaan sosiaalisen median kehittymisen kanssa ovat konstruktivistiset oppimisteoriat ja yhteisölliset työtavat nousseet pedagogien arkityökaluiksi. Sekä sosiaaliseen mediaan että uusiin oppimiskäsityksiin sopii lähtökohdaksi ajatus aktiivisesta oppijasta, joka tutkii itsenäisesti ja rakentaa tietoa yhdessä toisten oppijoiden kanssa. Tällaiselle yhteisölliselle oppimiskäsitykselle rakentuvaan oppimiskulttuuriin sosiaalisen median käyttö sopii erityisen hyvin. Lue lisää Harto Pöngän blogiartikkelista Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön.

Sosiaalinen media on parhaimmillaan silloin, kun valitaan holistinen näkökulma, jossa formaali ja informaali oppiminen yhdistetään. Sosiaalinen media voi auttaa silloittamaan määritellyn oppisisällön ja oppijan henkilökohtaisten merkityskenttien välistä kuilua. Kun välttämätön paha muuttuukin mahdollisuudeksi tietää ja kokea lisää, tulee oppijasta oman oppimisensa subjekti.

Esimerkki tällaisesta oppimisprosessista, jossa opettajan perinteinen rooli muuntui fasilitoijan ja asiantuntijan tehtäviksi, on Otavan opiston kurssi Hyvinvointivaltio - parasta suomalaista designia?. Oppijoiden prosessi lähti liikkeelle herätteistä, joilla sidottiin tarkasteltava ilmiö oppijan oman elämän tärkeisiin asioihin ja tunnekokemuksiin. Tämän jälkeen tarkasteltiin yhteisesti käsitettä ja opiskelijat saattoivat valita jatkotyöskentelynsä näkökulman ja kontekstit.


Sosiaalinen media oppilaitoksen näkökulmasta

Sosiaalinen media oppilaitoksessa ja sen arjessa merkitsee toimintakulttuurin muutosta. Sosiaalinen media tuo parhaassa tapauksessa mukanaan uusia oppimisympäristöjä ja –menetelmiä sekä monipuolistaa ja tehostaa mm. oppilaitoksen viestintää, mutta se asettaa oppilaitoksille myös uusia haasteita. Miten sosiaalinen media tulisi huomioida esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä tai vaikkapa arvioinnissa, miten opettajan tulisi toimia verkossa tai missä kulkee yksityisyyden ja työelämän raja?

Sosiaalisen median käyttöönoton johtaminen oppilaitoksessa on siis muutosjohtamista. Monissa oppilaitoksissa onkin laadittu erilaisia sosiaalisen median ohjeistuksia ja strategioita, joissa määritellään yhteisiä pelisääntöjä ja periaatteita sosiaalisissa medioissa toimiville. Strategioissa ja ohjeistuksissa voidaan määritellä ja hahmottaa esimerkiksi syitä sosiaalisen median oppilaitoskäyttöön, sosiaalisen median opetuskäytön tavoitteita ja/tai käytettäviä palveluja sekä myös opettajan roolia sosiaalisen median käyttäjänä. Social Media Guidelines for Schools –sivusto tarjoaa oppilaitoksille vinkkejä ja käytännön ohjeistusta sosiaalisen median ohjeistusten laatimiseen. Myös Esa Kukkasniemi tarkastelee esityksessään Sosiaalisen median käyttöönoton johtaminen oppilaitoksissa sosiaalisen median strategian laatimista oppilaitokseen.

Esimerkkejä oppilaitosten sosiaalisen median strategioista ja ohjeistuksista:Konnektivismi

Konnektivismi on sosiaalinen konstruktivismin johdannaisena kehittynyt sosiaaliseen mediaan sovellettu oppimisteoria. Sen mukaan oppiminen tapahtuu osana moniulotteista sosiaalista verkostoa, jonka teknologiset välineet mahdollistavat. Englanninkielinen animaatio konnektivismista:
Networked student - Watch more Videos at Vodpod.


Videossa Pay Attention herätellään opettajia näkemään perinteiset koulumaailman käytänteet digitaalisen sukupolven silmin ja pohtimaan mitä hyötyjä oppijalle olisi muuttaa toimintamalleja.

Erityisesti Sometussa käydään jatkuvasti oivaltavaa keskustelua sosiaalisen median käyttämisestä oppimisen tukena, ja opettajan ja oppijan rooleista muuttuvissa oppimisympäristöissä. Kannattaa kirjautua Sometu-yhteisöön ja osallistua ajatusten vaihtoon!

Päivitys 8.12.2011: Oph:n uudistettu Kenguru-sivusto tarjoaa laajan tukimateriaalin koulun tavoitteiden pohdinnasta työskentelykulttuuriin ja käytännön tvt-avusteisen opetuksen toteutuksiin saakka.